پیشکسوت وزنه برداری: یک تماس تلفنی هم برای پیشکسوتان ارزشمند استمحمد تهرانی دارنده مدال برنز وزنه برداری بازی های آسیایی 1966 تایلند با قدردانی از حمایت های صندوق گفت: همین که تماسی گرفته شود و به دردل ما پیشکسوتان گوش داده شود برای ما خیلی ارزشمند است.

تهرانی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: همین که تماسی گرفته شود و به دردل ما پیشکسوتان گوش داده شود برای ما خیلی ارزشمند است و نشان می دهد که هنوز قهرمانان گذشته فراموش نشده اند و افرادی به یاد ما هستند.

وی افزود: به دلیل کهولت سن اغلب در خانه هستم و تنها ارتباطم با فدراسیون وزنه برداری در حد چند تماس است که گاهی با من گرفته می شود یا من با آن ها می گیرم. ولی این تماس ها مستمر و رسمی نیستند.

تهرانی گفت: هم اکنون اخبار و اتفاقات روز ورزنه برداری را دنبال نمی کنم؛ ولی در مورد انتخابات فدراسیون بدون شک اگر زودتر اتفاق می افتاد خیلی بهتر بود و امیدوار هستم که بتوانیم در مسابقات پیش رو و المپیک وزنه برداری نتایج شایسته ای را برای کشور کسب کند.