اولین نشست کارگروه بازبینی آیین نامه با حضور رئیس هیات مدیره، مدیرعامل سابق و فعلی صندوق و جمعی از پیشکسوتان ورزش