رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق با کریمی و نیکوخصال دیدار کردند