بزرگداشت روز خبرنگار با حضور ابطحی در خبرگزاری برنا برگزار شد