تجلیل از قهرمانان آسایشگاه کهریزک با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق