بازدید ابطحی و موسوی از مجموعه ورزشی انقلاب

سید مصطفی ابطحی مدیرعامل و سید جواد موسوی رئیس هیات مدیره صندوق حمایت روز گذشته از مجموعه ورزشی انقلاب بازدید کردند.