بیست و چهارمین دوره جام یونس شکوری با بازی نمادین پیشکسوتان فوتبال آغاز به کار کرد