دیدار قهرمانان اینلاین هاکی آسیا و مسئولان فدراسیون اسکیت با ابطحی